Времето Утре Луната Днес

Лични данни

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият документ е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта. Той описва как ние използваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на услугите ни.

За нас защитата на данните е много важна. Ние уважаваме Вашата лична и персионална сфера. Затова по-надолу ще Ви информираме за обработката на личните данни при ползването на VremetoUtre.bg.

Нашата практика за защита на данните е в съответствие с действащото право за защита на личните данни. Важно е да знаете, че:

• Регистрирайки/Абонирайки се в платформата ни, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
• Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Платформата ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на нашата платформа би означавал отказ да използвате съответните услуги или да осъществите достъп до VremetoUtre.bg.
• В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите ни задължения; необходимост за изпълнение на договор и др.
• Контролният орган по отношение на защитата на Лични данни е: Комисия за защита на личните данни.

II. ПОНЯТИЯ

1. Лични данни

Лични данни са всички данни, които се отнасят лично за Вас. Към тях спадат Вашето име, Вашият имейл адрес или Вашето потребителско поведение при използването на нашата платформа.

2. Профил

След стартиране на опцията за онлайн регистрация, ще имате възможност за създаване на Ваш профил или акаунт онлайн. Ако се регистрирате или вече сте регистрирани в VremetoUtre.bg, ние създаваме Ваш профил.

3. Обработка на лични данни

При регистрацията Ви за използване на VremetoUtre.bg и съответно за нашите основни услуги Вие ни предоставяте следните лични данни:

· име и фамилия
· имейл адрес

Във Вашия профил имате възможност да допълните доброволно онлайн следните лични данни:

· град
· аватар
· телефон

Данните, предоставени доброволно, служат за това да можем да Ви предоставим релевантни предложения. Така например, при посочване на Вашия мобилен номер, когато избирате имейл адреса като канал за комуникация, е възможно чрез Push-известяване да Ви напомним за получаването на имейл от нас.

Вашия профил можете да актуализирате онлайн чрез VremetoUtre.bg.

4. Обработка на лични данни в рамките на уеб базиран профил

Ако искате да използвате Вашия профил, трябва да се регистрирате, като посочите Вашия имейл адрес и парола, която сте избрали сами.

Ако използвате Вашия профил, ние ще запазим Вашите данни. Освен това ще съхраняваме доброволно предоставените от Вас данни за периода, в който използвате Вашия профил, освен ако не го изтриете междувременно. Всички данни могат да се променят по всяко време в защитената с парола зона за потребители или като се свържете с нас използвайки данните за контакт.

5. Обработка на лични данни за целите на получаване на реклама

За да Ви изпращаме информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, промоции и анкети е необходимо да обработим следните лични данни:

· Вашето име и фамилия, Вашия адрес, ако сте избрали уведомяване по пощата.
· Вашия мобилен номер, ако сте избрали уведомяване чрез Вашето мобилно устройство.

При изпращане на персонализирана реклама, ние анализираме Вашето потребителско поведение при ползване на нашите електронни медии.

Ако сте ни дали Вашето съгласие за това, ние ще оценим Вашето потребителско поведение чрез автоматична обработка на Вашите лични данни.

6. Използване на услуги на лица, обработващи лични данни / обработка на данни в страни извън Европейското икономическо пространство

VremetoUtre.bg използва услугите на лица, обработващи лични данни, за целите на обработване на Вашите данни във връзка с ползването на VremetoUtre.bg. Обработващите лични данни обработват данните по възлагане от VremetoUtre.bg и са задължени да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни. Всички лица, обработващи лични данни, са внимателно избрани и имат достъп само до Вашите данни, необходими за предоставянето на услугите, до степента и периода от време, които се изискват, или до степента, до която Вие сте се съгласили с обработката и използването на данните.

Ако VremetoUtre.bg избере за доставчици на услуги лица, обработващи лични данни, в страни като САЩ или в страни от Европейското икономическо пространство, те са подчинени на закон за защита на данните, който принципно не защитава личните данни в същата степен, както в страните членки на Европейския съюз. Ако Вашите данни се обработват в страна, която няма признато високо ниво на защита на данните като Европейския съюз, VremetoUtre.bg гарантира адекватната защита на Вашите лични данни чрез договорни разпоредби или други признати инструменти.

Лични данни се предоставят на държавни органи, като органи за контрол на административни нарушения или за наказателно преследване, само в рамките на допустимото от закона.

III. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Информацията в електронен вид се съхранява на защитени сървъри на територията на Европейския съюз, инсталирани в професионално оборудвано и технически поддържано помещение за колокация на телекомуникационно оборудване. Трансферът на данни между сървърите и клиентското устройство/браузър се извършва криптирано, чрез HTTPS.

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност за възможно най-всеобхватна защита на Вашите данни от нежелан достъп. Наред с осигуряването на работната среда, ние използваме процедура за криптиране в някои области, като например потребителски профил, формуляр за контакт. След това дадената от Вас информация се прехвърля в криптирана форма посредством SSL-протокол (Secure Socket Layer), за да се предотврати злоупотреба с данните от трети лица. Вие ще познаете това, когато видите, че в лентата за статуса на Вашия браузър символът катинар е заключен и адресната лента започва с "https". Сигурността на данните се съобразява със съответното актуално ниво на технологиите.

IV. БИСКВИТКИ

Сайтовете на Платформата, както и използвани от тях външни услуги, предоставяни от трети страни, използват бисквитки (cookies) за временно съхранение на малки частици информация, с цел коректно функциониране и предоставяне на максимално добри услуги. Подробна информация за видовете използвани бисквитки, настройки, изтриване и др., можете да намерите в следния документ - Политика за бисквитките.

V. ВАШИТЕ ПРАВА

- Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате от нас информация за съхраняваните за Вас данни. Това не важи за електронното предоставяне на информация.

- Право на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да посочвате причини. За целта е достатъчно да изпратите съобщение от страницата за контакти.

- Право на корекция

Ако Вашите данни, съхранявани от VremetoUtre.bg, не са правилни, можете по всяко време да ги коригирате във Вашия профил или да поискате от нас да ги коригираме. За целта е достатъчно да изпратите съобщение от страница "Контакти".

- Право на изтриване и блокиране

Имате право на изтриване и блокиране на данните, които VremetoUtre.bg съхранява за Вас. Изтриването на Вашите лични данни може да бъде извършено по всяко време чрез попълване на формуляр, публикуван на VremetoUtre.bg, или като се свържете с нас, като изпратите съобщение от страница "Контакти".

Обикновено Вашите данни се изтриват незабавно, най-късно 30 дни след упражняване на това Ваше право като субект на данните. Ако изтриването противоречи на законови, договорни или наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение или други уредени в закона причини, вместо изтриване може да се извърши само анонимизиране на Вашите данни. Ако такъв е случаят във Вашия профил, ще получите от нас съобщение. След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.

Ако не сте използвали Вашият клиентски профил 3 години от последното ви ползване на VremetoUtre.bg, не е необходимо упражняване на правото на изтриване. Всички лични данни, които по законови причини не трябва повече да се съхраняват, се изтриват след горепосочения срок. Лични данни като основните данни, които не бива да се изтриват, докато трае съхранението по закон, се анонимизират за Ваша сигурност.

- Право на преносимост на данните

Ако изискате от нас Вашите лични данни, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ще извършим пряко прехвърляне на данните, само ако това е технически осъществимо.

- Право на възражение

Имате право по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг. Допълнително обръщаме внимание на това, че ако възразите срещу всички процеси на обработка на Вашите данни и изпълнението на договора за ползване на VremetoUtre.bg може да бъде ограничено или да не бъде повече възможно.

- Контакт (за упражняване на Вашите права като субект на данните)

При осъществяване на контакт с нас, съобщените от Вас данни (Вашия имейл адрес, евентуално Вашето име и Вашия телефонен номер) се съхраняват от нас, за да отговорим на Вашите въпросите и да се отзовем на Вашия проблем. Ние ще изтрием запазените във връзка с това данни, след като съхранението повече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.

- Право на жалба

При оплаквания се обърнете към нас чрез страница "Контакти". Освен това имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.

VI. ПРЕГЛЕД НА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

За изпълнението на договора и използването на Вашия профил е необходимо да получим от Вас Вашето име и фамилия, Вашия адрес и Вашия емейл. Когато правите онлайн регистрация, Вашият имейл адрес е абсолютно необходим.

За да можем да се обърнем към Вас с реклама, ни е необходимо Вашето име и фамилия и Вашият адрес. За реклама по имейл, ни е необходим Вашият имейл адрес. Освен това имате възможност да предоставите данни също и за останалите начини за реклама. Например можете да ни съобщите доброволно Вашия имейл адрес за получаване на реклама по имейл, а също и Вашия мобилен номер.

Ако желаете персонализирана реклама, наред с Вашето име и фамилия ни е необходим Вашият адрес, имейл адрес или Вашият мобилен номер. Допълнително в обработката на данни ще бъде включено и Вашето потребителско поведение.

Освен това ние обработваме Вашите основни и потребителски данни за подобряване на нашите продукти и услуги и при това класифицираме Вашия интерес към нашите продукти и услуги и въз основа на това ще Ви изпратим информация и предложения, съобразени с Вас.

VII. ВЪПРОСИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

При въпроси за всички процеси за обработка на данни във връзка с VremetoUtre.bg, можете да се обръщате по всяко от страница "Контакти".
 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Повече информация за начина на работа на Платформата можете да намерите в Общите условия за ползване на сайта, от които Настоящата политика е неизменна част.
Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.